Nielstrup museumsforening
Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

NIELSTRUP MUSEUMSFORENING


Nedenstående vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter for foreningen Nielstrup museumsforening og Voldum-Rud lokalhistoriske arkiv.

Voldum den 23. august 2022


Hent vedtægter som PDF fil [HER]

Kapitel 1:

Foreningens navn, betingelser for medlemskab m.v.

Foreningens navn er Nielstrup Museumsforening. Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune.

Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, og har betalt det i 16, stk. 1, omhandlende kontingent, kan optages som medlem og har stemmeret på den årlige generalforsamling.

Stk. 2:

Kommunikation med foreningens medlemmer foregår på foreningens hjemmeside. Her forefindes foreningens vedtægter, referat fra generalforsamlingen, og referat fra bestyrelsesmøderne, en liste over medlemmer afbestyrelsen og en kontakt formular til bestyrelsen. Kommunikation foregår også via Sms og Mail.

Stk. 3

For foreningens gæld hæfter foreningens formue.


Kapitel 2:

Foreningens formål m,v.

53

Foreningen er hjemsted for en delvis lokalhistorisk samling fra borger- og bondekultur, som fortrinsvis vedrører perioden 1700-1960.

Stk. 2:

Foreningens formål er at virke for bevarelse afNielstrup Museum og Voldum-Rud lokalhistoriske arkiv, der ejes og drives afNielstrup Museumsforening. Endvidere skal foreningen indsamle, bevare og udstille genstande fra fortiden i museets lokaler.

Stk. 3:

Formålet med driften af foreningen er at udstille museets samlinger for offentligheden på et folkeligt forståeligt niveau.

Stk. 4:

Foreningen skal virke for bevarelse af de mange genstande og arkivalier, der i årenes løb er skænket til Nielstrup Museum

Museumsarbejdet omfatter også, at man er opmærksom på ting i lokalområdet, så som gamle bygninger, gravmæler, vejarealer, beplantning og lignende til eventuel registrering og affotografering.

55

Nielstrup Museumsforening skal forblive i Voldum-Rud sogne.


Kapitel 3:


Foreningens drift.

56

Foreningen drives fra ejendommen matr.nr. 7 h Nielstrup by, Rud, og råder over de samlinger, der tilfalder museet ved arv, gave, køb eller anden erhvervelse.

Åbningstider fastlægges af bestyrelsen som også fører vagtplaner. Hver gang museet har haft en planlagt åbningstid eller der har været et aftalt besøg udenfor åbningstiden eller anden aktivitet, skrives det i en dagbog, hvor også uregelmæssigheder indskrives således at bestyrelsen kan drøfte dette på næste møde.

Der må under ingen omstændigheder udtages genstande af den registrerede samling, som skal forblive intakt.

Stk. 2.

Genstande kan dog udgå, såfremt bestyrelsen enstemmigt beslutter at genstanden ikke kan bevares på grund af større defekter eller af anden vægtig grund.

Stk. 3.

Kartotekskortet for genstande, der kasseres som ovenfor nævnt, må ikke udgå, men skal påføres oplysning om, hvorledes og hvornår genstanden er udgået.

Indtægter af foreningens drift kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

Der opkræves entre af alle gæster på museet. Dog har foreningens medlemmer fri entre. Entreen fastsættes på den årlige generalforsamling.

 • 2022 er der fastlagt entre på 30 kr. pr. person
 • Børn ifølge med en voksen under 12 år har gratis adgang.

 Børn og lærer fra Voldumegnens friskole har gratis adgang i forbindelse med skolearrangementer.

 • Da entreen er sat meget lav sammenlignet med andre museer, kan der ikke gives rabat til grupper.

Når Nielstrup Museumsforening modtager gaver registreres disse i museets kartoteke Pengegaver skal indgå i foreningens regnskab.

Kapitel 4:

Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj.

Til generalforsamlingen er der offentlig adgang, men kun medlemmer har stemme og taleret.

stk. 2.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelsen skal offentliggøres på mail eller SMS og annonceres på Nielstrup Museumsforenings hjemmeside og på Facebook, og skal være tilgængelig senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden ifølge vedtægterne.

stk. 3.

Eventuelle forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være skriftlige og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af den indkaldte generalforsamling for at kunne vedtages, under indkomne forslag på dagsordenen. Øvrige forslag som fremsættes kan kun behandles under eventuelt og kan ikke vedtages.


511


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af kassere på ulige år.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 11. Valg af 2 suppleanter for et år ad gangen.
 12. Valg af 1 revisor i lige år.
 13. Valg af 1 revisor i ulige år.
 14. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år.Der skal føres referat over det på generalforsamlingen vedtagne. Referatet skal underskrives af dirigenten samt bestyrelsesformanden. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.


Kapitel 5:

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemskredsen fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 2.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne om indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Kapitel 6:

Almindelige bestemmelser om ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Stk. 2.

Generalforsamlingen træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stemmeberettigede på en generalforsamling er ethvert medlem, som har indmeldt sig i foreningen og betalt kontingent.


Kapitel 7:

Medlemskontingent:

Medlemmerne betaler kontingent ved indmeldelsen i henhold til taksten, der er fastsat på den årlige generalforsamling. Foreningen er forpligtet til at føre en medlemsliste med navn og mailadresse og eller telefonnummer. Medlemslisten er ikke offentlig tilgængelig og må ikke deles med andre foreninger eller firmaer.

Stk. 2.

Årligt medlemskontingent kan indbetales til foreningens konto 9326 — 0000725374, husk at der skal skrives navn på bankbetaling. Medlemskontingent kan betales til kassereren eller opkræves sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

Stk. 3.

Kontingentet som betales ved optagelsen i foreningen, er kontingent for hele det kalenderår, hvor optagelse har fundet sted.

Stk. 4.

Medlemskab af foreningen bortfalder ved den årlige generalforsamlings begyndelse for medlemmer, der endnu ikke på dette tidspunkt har betalt kontingent for det indeværende kalenderår.

Stk. 5.

Kontingentet giver ikke medlemmerne ret til nogen andel i foreningens formue eller økonomisk udbytte af anden art, men giver medlemmerne ret til gratis adgang på museet i dets åbningstid.


Kapitel 8:

Bestyrelsen.

Formanden for bestyrelsen vælges i lige år på generalforsamlingen, og kassereren vælges i ulige år på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger på et konstituerende møde endvidere en sekretær, og bestyrelsen kan udpege enkelte medlemmer til at føre tilsyn med bestemte områder af Nielstrup Museums virksomhed.

Bestyrelsen består af 7 myndige medlemmer, 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år og 2 medlemmer er på valg i ulige år, valget til bestyrelsen gælder for 2 år.

Bestyrelsen afholder møde når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder dette nødvendigt.

Stk. 2.

Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmerne via mail eller SMS, senest en uge før mødet med dagsorden til bestyrelsesmødet. Der skrives referat fra alle møder. Referater lægges på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge bestyrelsens arbejde.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og afstemningerne og sørger for at beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Efter hvert møde underskrives referatet af bestyrelsesmødets deltagere. Det tilstræbes at der afholdes et bestyrelsesmøde som minimum hver anden måned.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, herunder økonomi, daglig drift, forsvarlig opbevaring af genstande, der tilhører foreningen, registrering af genstande i kartotek og fremskaffelse af så mange oplysninger som muligt, om de genstande, som museet råder over.

Kapitel 8.

Tegningsret:

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


Kapitel 9.

Regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Der udarbejdes et budget for det kommende kalenderår.

Stk.2:

Medlemmer af bestyrelsen må ikke modtage honorarer af foreningens midler.

Stk.3:

Bestyrelsen kan ikke foretage erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, idet sådanne beslutninger kræver generalforsamlingens samtykke, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for erhvervelse, afhændelse, eller pantsætning.

Stk. 4:

Ved erhvervelse i form af gave eller arv, er alene bestyrelsens godkendelse, jfr. 20, tilstrækkelig.

Inden 1. maj hvert år skal bestyrelsen udarbejde driftsregnskab, status og budget for det kommende

Stk. 2.

Revisionen skal have adgang til at se bilag for at kunne revidere regnskabet fyldestgørende. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. maj, hvorefter det reviderede og af revisor underskrevne regnskab, fremlægges af kasserer på den ordinære generalforsamling.


Kapitel 10.

Vedtægtsændringer.

95

Ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling. Såfremt der på en generalforsamling skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget eller forslagene vedhæftes indkaldelse.

96

Ændring af vedtægterne kan ske, såfremt dette vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvortil der er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes 11.

Kapitel 11.

Eksklusion.

97

Eksklusion af et medlem kan alene ske på en generalforsamling. Eksklusion finder sted, når 2/3 af alle tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt derfor.


Kapitel 12.

Foreningens opløsning.

98

Forslag om opløsning af foreningen skal behandles på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Forslagsstilleren skal skriftlig begrunde forslaget om foreningens opløsning i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2.

Mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal stemme for foreningens opløsning på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3.

Såfremt der ikke opnås et flertal som ovenfor anført, kan forslag om foreningens opløsning mindst 14 dage senere fremlægges en ny generalforsamling, hvor den skal vedtages af et flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 4.

Opløses foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af foreningens aktiver og passiver er gennemført.


99

Ved foreningens opløsning skal aktiver tilhørende museet, efter en liste udarbejdet af bestyrelsen, videregives til de museer, som er museer med specielle samlinger, hvor effekterne fra Nielstrup Museum vil passe ind i netop deres samlinger.

Provenu ved salg af bygningen, Stengade 17, Nielstrup, 8370 Hadsten, skal tilfalde Folkekirkens nødhjælp, ifølge det testamente som Tove Tendal-Hansen, efterlod sig.


Voldum d n 24. august 2022                                                                                   

Sekretær

Ruth Laugesen

Susanne Kjeldsen