VEDTÆGTER FOR FORENINGEN "NIELSTRUP MUSEUMSFORENING"


Bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Hvis du/I har forslag til ændringer, så hører vi i bestyrelsen gerne om det.

Mail: rudlaursen@hotmail.com eller mobil : 24426724

Alt som står med sort og rødt, er de gamle vedtægter, alt som er skrevet med rødt skal udgå. 

Alt som er skrevet med blåt indgår i de nye vedtægter.

 vedtægter med ændringer i farver skal hentes ned i PDF filen og kommenteres pr. mail  senest den 15 august 2022 [hent den her] 


Nedenstående vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter, for foreningen Nielstrup museumsforening og Voldum-Rud lokalhistoriske arkiv. Voldum den 30. maj 2022Kapitel 1:
Foreningens navn, betingelser for medlemskab m.v.


§1 Foreningens navn er Nielstrup Museumsforening. Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune.


§2 Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, og har betalt det i § 17, stk. 1, omhandlende
kontingent, kan optages som medlem og har stemmeret på den årlige generalforsamling.


Stk. 2:Kommunikation med foreningens medlemmer foregår på foreningens hjemmeside, her forefindes foreningens vedtægter, referat fra generalforsamlingen, og referat fra bestyrelsesmøderne, en liste over medlemmer af bestyrelsen og en kontakt formular til bestyrelsen.


Stk. 3: For foreningens gæld hæfter foreningens formue.Kapitel 2:

Foreningens formål m.v.


§3 Foreningen er hjemsted for en delvis lokalhistorisk samling fra borger- og bondekultur, som
fortrinsvis vedrører perioden 1700-1960.


Stk 2: Foreningens formål er at virke for bevarelse af Nielstrup Museum og Voldum-Rud lokalhistoriske arkiv, der ejes og drives af Nielstrup Museumsforening. Endvidere skal foreningen indsamle, bevare og udstille genstande fra fortiden i museets lokaler.


stk 3: Formålet med driften af foreningen er at udstille museets samlinger for offentligheden på et
folkeligt forståeligt niveau.
Foreningen skal virke for bevarelse af de mange genstande og arkivalier, der i årenes løb er skænket til Nielstrup Museum


§4 Museumsarbejdet omfatter også, at man er opmærksom på ting i lokalområdet, så som gamle
bygninger, gravmæler, vejarealer, beplantning og lignende til eventuel registrering og
affotografering.


§5 Nielstrup Museumsforening skal forblive i Voldum-Rud sogne.

Kapitel 3: Foreningens drift.


§6 Foreningen drives fra ejendommen matr.nr. 7 h Nielstrup by, Rud, og råder over de samlinger, der tilfalder museet ved arv, gave, køb eller anden erhvervelse.
Åbningstider fastlægges af bestyrelsen som også fører vagtplaner. Hver gang museet har haft en planlagt åbningstid eller der har været et aftalt besøg udenfor åbningstiden, skrives det i en dagbog, hvor også uregelmæssigheder indskrives således at bestyrelsen kan drøfte dette på sit næste møde.


§7 Der må under ingen omstændigheder ikke udtages genstande af den registrerede samling, der skal forblive intakt.


Stk. 2.Genstande kan dog udgå, såfremt bestyrelsen enstemmigt beslutter at genstanden ikke kan bevares på grund af større defekter eller af anden vægtig grund. Og kun efter bestyrelsens beslutning, der skal være truffet ved enstemmighed.

Stk. 3. Kartotekskortet for genstande, der kasseres som ovenfor nævnt, må ikke udgå, men skal påføres
oplysning om, hvorledes og hvornår genstanden er udgået.


§8 Indtægter af foreningens drift kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.Kapitel 3.

Foreningens drift


Der opkræves entre, fra alle gæster på museet. Entreen fastsættes på den årlige generalforsamling.
- 2022 er der fastlagt en entre på 30 kr. pr. person
- Børn ifølge med en voksen, under 12 år har gratis adgang.
- Børnog lærer fra Voldum egnens friskole har gratis adgang i forbindelse med skole arrangementer.
- Da entreen er sat meget lav sammenlignet med andre museer, kan der ikke gives rabatter til grupper med mindre, at en enig bestyrelse har vedtaget dette. Vurderingen foretager bestyrelsen fra gang til gang.


§9 Gavebreve, hvorved Nielstrup Museumsforening modtager gaver m.v., og vedtægter for
museumsforeningen, skal ved kopier opbevares forskellige steder.
Kapitel 4:

Ordinær generalforsamling:


§10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj. Til generalforsamlingen er der offentlig adgang, men kun medlemmer har stemme og taleret.


stk. 2.Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelsen skal offentliggøres afsendes, på mail eller SMS og annonceres på Nielstrup Museumsforenings hjemmeside og på Facebook, og skal være tilgængelig medlemmerne senest 21 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden ifølge vedtægterne, og med i indkaldelsen skal endvidere følge et årsregnskab.


stk. 3. Eventuelle forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være skriftlige og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. April, for at kunne vedtages, under punkt 6 på dagsordenen. Øvrige forslag som fremsættes kan kun behandles under eventuelt og kan ikke vedtages.


§11 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. valg af dirigent,
2. valg af referent,
3. bestyrelsens beretning for det forløbne år,
4. forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab,
5. fastlæggelse af kontingent for det følgende regnskabsår,
6. indkomne forslag.
7. valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt mindst 2 suppleanter,
8. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, og
9. eventuelt.


§12 Der skal føres protokol Referat over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne. Protokollen Referatet skal underskrives af dirigenten samt bestyrelsesformanden. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.


Kapitel 5:
Ekstraordinær generalforsamling.


§13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af
medlemskredsen fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.


Stk. 2. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne om
indkaldelse til ordinær generalforsamling.Kapitel 6:

Almindelige bestemmelser om ordinær og ekstraordinær generalforsamling.


§14 Generalforsamlingen er øverste myndighed.


Stk. 2.Generalforsamlingen træffer, når andet ikke er særlig bestemt i disse vedtægter, afgørelse ved
almindeligt stemmeflertal.


Stk. 3.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer, når andet ikke er særlig bestemt i disse vedtægter.


§15 Stemmeberettigede på en generalforsamling er ethvert medlem, der senest 3 1 måneder forud for
generalforsamlingen har indmeldt sig i foreningen og betalt det i § 17, stk. 1, omhandlede
kontingent. Stemmeretten kan ikke ved fuldmagt eller på anden måde overdrages til andre.Kapitel 7:

Medlemskontingent:besluttes hvert år på generalforsamlingen


§16 Medlemmerne betaler kontingent ved indmeldelsen i henhold til taksten, der er fastsat på den årlige generalforsamling. Foreningen er forpligtet til at føre en medlemsliste, med navn og mailadresse og eller telefonnummer. Medlemslisten er ikke offentlig tilgængelig og må ikke deles med andre foreninger eller firmaer.


Stk. 2.Årligt medlemskontingent kan indbetales til foreningens konto 9326 – 0000725374, husk at der skal skrives navn på bankbetaling. Medlemskontingent kan betales til kassereren eller opkræves sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.


Stk. 3. Kontingentet som betales ved optagelsen i foreningen, er kontingent for hele det kalenderår, hvor
optagelse har fundet sted.


Stk. 4. Medlemskab af foreningen bortfalder ved den årlige generalforsamlings begyndelse for
medlemmer, der endnu ikke på dette tidspunkt har betalt kontingent for det aktuelle indeværende kalenderår.
Stk. 5. Kontingentet giver ikke medlemmerne ret til nogen andel i foreningens formue eller økonomisk
udbytte af anden art, men giver medlemmerne ret til gratis adgang på museet i dets åbningstid.
Kapitel 8:
Bestyrelsen.


§17 Bestyrelsen består af 7 myndige medlemmer, hvoraf Tove Tendal-Hansen er født medlem. NVUI
(Nielstrup Voldum Ungdoms Idrætsforening) og Voldum-Rud Pensionistforening udpeger hvert 1
medlem for 2 år. De øvrige 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen, således 2 medlemmer
ved den stiftende generalforsamling vælges for 2 år, og 2 medlemmer vælges for 1 år. Herefter
vælges ved den årlige generalforsamling hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer, der sidder i bestyrelsen
for en periode af 2 år. 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år, valget til bestyrelsen gælder for 2 år.


§18 Formanden for bestyrelsen vælges, i lige år på generalforsamlingen, for bestyrelsen samt en og kassereren vælges i ulige år på generalforsamlingen af bestyrelsen på dennes konstituerende møde, der afholdes hurtigst muligt efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger på et konstituerende møde endvidere en sekretær, og bestyrelsen kan udpege enkelte medlemmer til at føre tilsyn med bestemte områder af Nielstrup Museums virksomhed.


§19 Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder dette
nødvendigt.


Stk. 2.
Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmeme skriftligt via mail eller SMS, senest en uge i god tid før mødet med dagsorden til bestyrelsesmødet underretning om, hvad der skal drøftes på bestyrelsesmødet. Der skrives referat fra alle møder. Referater lægges på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge bestyrelsens arbejdet.


§20 Formanden leder bestyrelsesmøderne og afstemningerne og sørger for at beslutninger indføres i
beslutningsprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen Referatet af bestyrelsesmødets deltagere. Det tilstræbes at der afholdes et bestyrelsesmøde som minimum den første onsdag i hver anden måned.


Stk 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved
almindelig stemmeflertal.


Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§21 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, herunder økonomi, daglig drift, forsvarlig opbevaring af genstande, der tilhører foreningen, registrering af genstande i kartotek og fremskaffelse af så mange oplysninger som muligt, om de genstande, som museet råder over.


Kapitel 9.
Tegningsret:§22 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.Kapitel 10.
Regnskab.


§23 Regnskabsåret følger kalenderåret. Der udarbejdes et budget for det kommende kalenderår.
Medlemmer af bestyrelsen må ikke modtage honorarer af foreningens midler.

Bestyrelsen kan ikke foretage erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, idet
sådanne beslutninger kræver generalforsamlingens samtykke, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal
stemme for erhvervelse, afhændelse, eller pantsætning.
Stk 2. Ved erhvervelse i form af gave eller arv, er alene bestyrelsens godkendelse, jfr. § 21, stk. 2,
tilstrækkelig.

§24 Inden 1. maj hvert år skal bestyrelsen udarbejde driftsregnskab og status.


Stk. 2. Revisionen skal have adgang til at se bilag for at kunne revidere regnskabet fyldestgørende. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. maj, hvorefter det reviderede og af revisor underskrevne regnskab, fremlægges af kassereren fremlægges på den ordinære generalforsamling.


§25 Så længe Nielstrup Museum har til huse på matr.nr. 7 h Nielstrup by, Rud, og ejendommen ejes af Tove Tendal-Hansen, skal hun modtage godtgørelse for ekstraudgift til el, varme samt telefon.Kapitel 11.

Vedtægtsændringer.§25 Ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling. Såfremt der på en
generalforsamling skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal afskrift af forslaget eller
forslagene sammen med en afskrift af de gældende vedtægter være vedlagt indkaldelsen til
generalforsamling.

§26 Ændring af vedtægterne kan ske, såfremt dette vedtages på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum, hvortil der er indkaldt i overensstemmelse
med vedtægternes §11, stk. 2.
Kapitel 11.
Eksklusion.


§27 Eksklusion af et medlem kan alene ske på en generalforsamling. Eksklusion finder sted, når 2/3 af
alle tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt derfor.
Kapitel 12.
Foreningens opløsning.


§28 Forslag om opløsning af foreningen skal behandles på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.
Forslagsstilleren skal skriftlig motivere forslaget om foreningens opløsning i indkaldelsen til
generalforsamlingen.


Stk. 2.
Mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal stemme for foreningens opløsning på to af hinanden
følgende generalforsamlinger, der afholdes med 1 måneds mellemrum.


Stk. 3.
Såfremt der ikke opnås et flertal som ovenfor anført, kan forslag om foreningens opløsning mindst
14 dage senere forelægges en ny generalforsamling, hvor den skal vedtages af et flertal af de
mødende medlemmer.


Stk. 4.
Opløses foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af
foreningens aktiver og passiver er gennemført.


§29

Ved foreningens opløsning skal aktiver tilhørende museet, efter en liste udarbejdet af bestyrelsen, videregives til de museer, 

som er museer med specielle samlinger, hvor effekterne fra Nielstrup Museum vil passe ind i netop deres særlige udstillinger.

Provenu ved salg af bygninger og indbo skal tilfalde Folkekirkens nødhjælp.